üyelik S?zle?mesi

1- ??bu Üyelik Sözle?mesi AKY???T MA?AZACILIK ANON?M ??RKET? ve ba?l? i?tirakleri (Bundan böyle COLLEZIONE olarak an?lacakt?r) taraf?ndan, 快速赛车是真是假 www.zireri.tw web sitesinin kullan?lmas?na ili?kin kurallar? ve ?artlar? belirlemek amac?yla haz?rlam??t?r.

2- COLLEZIONE, Sözle?meyi onaylayan üyelerine kampanya ve duyurular? düzenli olarak gönderir ve online al??veri? yapmas?na olanak verir.

3- 快速赛车是真是假 www.zireri.tw web sitesi ki?iseldir, devredilemez ya da sat?lamaz.

4- Üye kendisinin belirleyece?i bir “?ifre” ye sahip olur. Kullan?c? diledi?i zaman ?ifresini de?i?tirebilir. COLLEZIONE üye güvenli?i konusunda tüm önlemleri alm?? bulunmaktad?r. Üyeler ise üye güvenli?inden kendileri de sorumludur. COLLEZIONE, mü?terilerinden hiçbir ?ekilde ?ifre bilgisini istememektedir. 快速赛车是真是假 www.zireri.tw, ?ifre kullan?m?ndan do?acak problemlerden kesinlikle sorumlu de?ildir.
Kay?t s?ras?nda vermi? oldu?unuz e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik olu?turma imkan?na sahiptir; ayn? e-mail adresi ile iki farkl? üyeli?iniz olamaz. “?ifre” sadece kullan?c? taraf?ndan bilinir.
Kullan?c?n?n üyelik gerektiren servislere ba?lanabilmesi için kay?t s?ras?nda girdi?i e-mail adresi ve ?ifresini girmesi gerekmektedir.

5- Üye, 快速赛车是真是假 www.zireri.tw’a verdi?i ki?isel ve al??veri? bilgilerinin taraf?na kampanya uygulamalar? sunulmas? amac?yla 快速赛车是真是假 www.zireri.tw’un kendisiyle ileti?ime geçmesini kabul eder.

6- Üye, 快速赛车是真是假 www.zireri.tw'a üye olurken vermi? oldu?u eksik ve yanl?? bilgi nedeniyle u?rayaca?? zararlardan yaln?zca kendisinin sorumlu oldu?unu, yanl?? bilgi vermesi durumunda ve i?bu sözle?menin Üye taraf?ndan ihlali halinde, COLLEZIONE'un tek tarafl? olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaks?z?n üyeli?ini sona erebilece?ini kabul eder.  

7- Üye, tüm haklar? COLLEZIONE'a ait olan ve 快速赛车是真是假 www.zireri.tw üzerinde yer alan bilgi, belge, yaz?l?m, tasar?m, grafik, yaz?, görsel, video vb. eserleri veya herhangi bir içeri?i kopyalamayaca??n?, ço?alt?p yay?nlamayaca??n?, pazarlamayaca??n? kabul ve taahhüt eder.

8-快速赛车是真是假 www.zireri.tw herhangi bir zamanda sistemin çal??mas?n? geçici bir süre ask?ya alabilir veya tamamen durdurabilir. COLLEZIONE ’un sistemin geçici bir süre ask?ya al?nmas? veya tamamen durdurulmas?ndan dolay? 快速赛车是真是假 www.zireri.tw üyelerine veya üçüncü ?ah?slara kar?? hiçbir sorumlulu?u olmayacakt?r.
快速赛车是真是假 www.zireri.tw kullan?c? ad? ve ?ifresini do?ru ?ekilde girmi? olmas?na ra?men Üyenin sisteme giri?ini veya yeni bir ?ifre almas?n? neden belirtmeksizin engelleyebilir.
快速赛车是真是假 www.zireri.tw kendi üretti?i ve/veya d??ar?dan sat?n ald??? bilgi, belge, yaz?l?m, tasar?m, grafik vb. eserlerini mülkiyetten do?an telif haklar?na sahiptir.
快速赛车是真是假 www.zireri.tw’un sat??lar? stoklar? ile s?n?rl?d?r. 快速赛车是真是假 www.zireri.tw sto?u bulunmayan ürünlerin teslimat?n? yapmayabilir, sipari?i iptal ederek, sipari? tutar?n? mü?terinin hesab?na iade edebilir.

Ürünlerin sanal ma?azada te?hir edilmesi, söz konusu ürünlerin mutlaka 快速赛车是真是假 www.zireri.tw veya COLLEZIONE ma?azalar?n?n stoklar?nda bulundu?u anlam?na gelmez.

Üyelerin üretti?i ve yay?nlamak üzere kendi iradesiyle sisteme yükledi?i bilgi, belge, yaz?l?m, tasar?m, grafik vb. eserler izinsiz kullan?lamaz.

快速赛车是真是假 www.zireri.tw’da sat??a sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini de?i?tirme yetkisi münhas?ran 快速赛车是真是假 www.zireri.tw’a aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oldu?u takdirde münhas?r seçme yetkisi kendisinde olmak ?art?yla 快速赛车是真是假 www.zireri.tw hatay? düzelterek ürün teslimat? yapabilir veya sipari?i iptal ederek, sipari? tutar?n? mü?teri hesab?na iade edebilir.

快速赛车是真是假 www.zireri.tw, üyenin ba?ka web sitelerine geçi?ini sa?layabilir. Bu takdirde üyenin geçi? yapaca?? sitelerin içeri?inden 快速赛车是真是假 www.zireri.tw sorumlu de?ildir.

COLLEZIONE ileride do?acak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amac?yla i?bu sözle?menin uygulanmas?nda de?i?iklik yapabilece?i gibi, mevcut maddelerini de?i?tirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. 快速赛车是真是假 www.zireri.tw üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönü?türebilir, ilave servisler açabilir, baz? servislerini k?smen veya tamamen de?i?tirebilir veya ücretli hale dönü?türebilir.

 

9- Üye bu sözle?meden do?abilecek ihtilaflarda COLLEZIONE'nin defter kay?tlar?yla, mikrofilm, mikrofi? ve bilgisayar kay?tlar?n?n HMK 193. vd maddeleri anlam?nda muteber, ba?lay?c?, kesin ve münhas?r delil te?kil edece?ini ve bu maddenin delil sözle?mesi niteli?inde oldu?unu kabul ve taahhüt eder. COLLEZIONE kay?tlar?na yönelik her türlü itiraz ile bunlar?n usulüne uygun tutuldu?u hususunda yemin teklif hakk?ndan pe?inen feragat etti?ini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10- Bu sözle?meyle ilgili olarak ç?kabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözle?medeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise yürürlükteki Türk mevzuat? uygulanacakt?r.

11- ??bu sözle?menin uygulanmas?ndan do?abilecek her türlü uyu?mazl?klar?n çözümünde T.C. ?stanbul Merkez Mahkemeleri ile ?cra Müdürlükleri yetkili olacakt?r.

12- Üye, üye kay?t formu doldurduktan ve ?ifre ald?ktan sonra bu sözle?me taraflar aras?nda süresiz olarak yürürlü?e girer.

13- COLLEZIONE diledi?i zaman bu sözle?meyi tek tarafl? olarak feshedebilir.K???SEL VER?LER?N KORUNMASI

Gizlilik Sözle?mesi ve Veri  Güvenli?i Politikas?

 

??bu sözle?me bir taraftan “Demirkap? Mahallesi ?nönü Caddesi No: 48 34214 Mahmutbey/?STANBUL” adresinde mukim Akyi?it Ma?azac?l?k A.?. (A?a??da k?saca “Collezione” olarak an?lacakt?r) ile di?er tarafta 快速赛车是真是假 www.zireri.tw internet sitesi (A?a??da k?saca “Site” olarak an?lacakt?r) üye ve kullan?c?lar? (A?a??da k?saca “Kullan?c?” olarak an?lacakt?r )  aras?nda a?a??daki ?artlarda akdedilmi?tir.

Kullan?c?, Site'de sunulan hizmetlerden faydalanarak ve/veya bir hesap olu?turarak i?bu sözle?mede hükümlerini kabul etmi? say?lmakta ve i?bu sözle?mede belirlendi?i ?ekilde ki?isel verilerinin toplanmas?na, kullan?lmas?na, aktar?lmas?na ve di?er ?ekillerde i?lenmesine aç?k bir ?ekilde ve özgür iradesiyle r?za göstermektedir.

A?a??daki maddeler Collezione’un Site arac?l??? ile ne tür veriler toplad???, toplanan verilerin hangi amaçla ve nas?l kullan?ld???, ne ?ekilde korundu?u, Collezione’un verilerinizi kimlerle payla?abilece?i ve ayr?ca 6698 say?l? Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu md. 10 hükmünden do?an ayd?nlatma yükümlülü?ü kapsam?nda i?ledi?i ki?isel verileriniz üzerindeki haklar?n?z?n neler oldu?unu ve bu haklar? nas?l kullanabilece?iniz ki?isel bilgilerinizi nas?l de?i?tirebilece?iniz, sizinle yap?lan ileti?im konusundaki tercihlerinizin yan? s?ra, hangi tür ki?isel verilerin hangi amaçlarla i?lendi?i, gibi konular? içermektedir.

 

Collezione, gerekli görmesi durumunda ve mevzuatta meydana gelebilecek de?i?ikliklere uyum sa?lamak amac?yla i?bu Gizlilik Sözle?mesi ve Veri Güvenli?i Politikas? metninde her zaman de?i?iklik yapma hakk?n? sakl? tutar. 

 

 

Toplanan Bilgiler ve Ne Amaçla Kullan?ld???

 

Collezione, kullan?c?lara daha iyi bir hizmet sunmak ve 5651 say?l? ?nternet Ortam?nda Yap?lan Yay?nlar?n Düzenlenmesi ve Bu Yay?nlar Yoluyla ??lenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakk?nda Kanun, 6563 say?l? Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakk?nda Kanun ve sair mevzuata ili?kin yükümlülüklerini yerine getirmek amac?yla, Kullan?c?’n?n her türlü kampanya, hizmet ve sair bilgilendirmeyi içeren mail yoluyla iletilen bültenlere abone olmas?, Site’ye üye olmas? yahut da Site’nin herhangi bir ?ekilde kullan?lmas? halinde, Kullan?c?’n?n ad, soyad, telefon numaras?, mail adresi, fatura ve teslimat adresi, do?um tarihi, cinsiyet, ilgi alanlar? dahil olmak üzere ve fakat bunlarla s?n?rl? kalmamak kayd?yla kullan?c?y? do?rudan ya da dolayl? olarak ilgilendiren her türlü ki?isel bilgiyi talep edilebilir. Yine benzer ?ekilde, Kullan?c?’n?n Site’yi ziyaret s?kl??? ve zamanlar?, sipari? verilme zamanlar? ve sipari? an?ndaki IP adresi, ziyaret edilen ürün sayfalar?n?n ve sipari? verilen ürünlerin istatistikleri gibi toplu istatistiksel veriler de, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amac?yla toplan?r ve kullan?l?r. Bu aç?klamalar çerçevesindetoplanan ki?isel verileriniz a?a??da belirtilen amaçlar için gereklidir:

 • Talep etti?iniz kullan?c? deste?ini ve hizmetleri sa?lamak için
 • Site içinde size özel hesab?n?z olu?turulmas? için
 • Sipari?leri i?lemek ve süreçlerini yürütmek ve tamamlamak için
 • Mü?teri ileti?imini sa?lamak için
 • Sipari? i?lemlerine dayanak olacak tüm kay?t ve belgeleri düzenlemek için,
 • Sipari?lerinizle alakal? teslimat bilgisini ve teslimat?ndaki olas? sorunlar? iletmek için
 • Kampanya, ürün katalo?u, bülten gibi her türlü pazarlama teklifi göndermek için
 • Sorular?n?za ve taleplerinize cevap vermek ve yeni veya de?i?tirilmi? hizmetler hakk?nda sizi bilgilendirmek için
 • Kamu güvenli?ine ili?kin hususlarda gerekli makamlara bilgi verebilmek için,
 • Uyu?mazl?klar? ve Site’deki aksakl?klar? çözümlemek için,
 • Yasaklanma ihtimali olan veya yasaklanm?? i?lemleri veya kanuna ayk?r? faaliyetleri önlemek, bulmak ve ayn? zamanda Üyelik Sözle?mesi ile Site’ye üye olmu? iseniz Üyelik Sözle?mesi’ni uygulamak için,
 • Hizmetleri, tan?t?mlar? ve içeriklerimizi ki?iselle?tirmek, ölçmek ve geli?tirmek için,
 • Size uygun pazarlama teklifleri ve bilgileri sunmak ad?na analiz etmek için
 • Site üzerinden i?lem yapan?n kimlik bilgilerini ve söz konusu i?lemler için yasal ya?ta oldu?unu teyit etmek için,
 • Bilgilerin do?rulu?unu teyit etmek amac?yla kar??la?t?rmak ve bilgileri üçüncü ki?iler ile do?rulamak için
 • Mevzuat gere?i Collezione’un yasal haklar?n? kullanmas? ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için

Sipari? olu?turma esnas?nda kullan?lan kredi kart? bilgileri hiçbir ?ekilde sistemlerimizde saklanmamaktad?r.

 

Toplanan Bilgilerin Payla??m?

Kural olarak size ait ki?isel verilerin üçüncü ki?iler ile payla??m? sadece siz kullan?c?n?n izni üzerine gerçekle?tirilmektedir. Ancak size daha iyi hizmet vermek ve Collezione’un size kar?? taahhütlerini kar??lamak amac? ile yurtiçinde ve yurtd???nda birlikte çal??t???m?z firmalarla (kargo,  ça?r? merkezi, veri taban? vb. hizmetleri firmalar? ve verilerin bulut ortam?nda saklanmas? hizmeti ald???m?z yurtiçi/yurtd??? ki?i ve kurumlar ile), Akyi?it Ma?azac?l?k A.?.’ye ait olan yahut i?tirak etti?i grup firmalar? ve kanuni yükümlülüklerin gerektirdi?i noktalarda ilgili devlet mercileri ile payla??labilir. Verilerinizin üçüncü ki?ilerle payla??m? s?ras?nda hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler Collezione taraf?ndan al?nmaktad?r. Bununla birlikte bu verileri alan üçüncü ki?inin veri koruma politikalar?ndan dolay? ve üçüncü ki?inin sorumlulu?undaki risk alan?nda meydana gelen ihlallerden Collezione sorumlu de?ildir.

Bunlar?n d???nda, bilgileriniz herhangi bir ?ekilde 3. ?ah?s ya da tüzel ki?ilerle payla??lmamakta, faaliyet d??? hiçbir nedenle ticari amaçla kullan?lmamakta ve de sat?lmamaktad?r.

 

Çerez (Cookie) Kullan?m?

 

Site’nin baz? sayfalar?nda sayfa ak???n? analiz etmeye, hizmetlerimizi ki?iselle?tirmeye içerik ve reklamlar?m?z?n tan?t?m etkinli?ini ölçmeye ve güvenli?i geli?tirmeye yard?mc? olmas? amac?yla Site’yi ziyaretiniz s?ras?nda bilgisayar?n?za kaydedilen küçük veri dosyalar? olarak tan?mlanabilecek “çerez”ler (cookie) kullan?lmaktad?r. Bu dosyalar, sitemizde al??veri?inizi daha verimli ve güvenli hale getirmek amac? ile kullan?lan endüstri standartlar?d?r ve tüm al??veri? sitelerinde kullan?l?rlar. Bu dosyalar? kullanmak istememeniz ya da kullan?ld???nda haberdar edilmek istemeniz halinde internet taray?c?n?zda gerekli de?i?iklikleri yapabilirsiniz.

 

Çerezler hakk?nda birkaç önemli husus:

-                 ?nternet sayfalar? birden fazla konumda Cookies denilen çerezleri kullanmaktad?r. Bunlar?n i?levi, sunumumuzun kullan?c? için daha yak?n, etkili ve güvenli hale getirilmesidir. Collezione bu amaçla ayr?ca analiz araçlar?n?, örne?in Google, Facebook ve Twitter kullanmaktad?r.Taray?c?n?z? veya uygulaman?z? veya buna ait i?letim sistemini (iOS, Android, Windows) gerekli ?ekilde ayarlayarak bu tür verilerin aktar?lmas?na engel olabilirsiniz, ancak bu durumda, sunulan içeri?in veya hizmetin sorgusu, kullan?m? veya i?levselli?inde sorun ç?kabilir.

-                 Çerezler bilgisayar?n?za zarar vermez ve virüs içermez.

-                 Site’deki baz? özellikler sadece çerezlerin kullan?ld??? halde sunulmaktad?r.

-                 Çerezlerin ço?u “oturum çerezi”dir. Di?er bir deyi?le oturumun kapat?lmas? ile bilgisayar?n?zdan otomatik olarak silinirler.

-                 Site’nin belirli sayfalar?nda ve Collezione’un kontrolü d???nda üçüncü ki?ilerin çerezleri ile kar??la?abilirsiniz. Collezione, kontrolü alt?nda olmayan ba?ka internet sitelerine yap?lan ba?lant?lar?n içeriklerinden veya içerdikleri di?er ba?lant?lardan sorumlu de?ildir. 

 

 

Verilerin Korunmas?

 

Site’de payla??lan veriler Collezione’un gözetimi ve kontrolü alt?ndad?r. Collezione, mevzuat uyar?nca verilerin gizlili?ini ve bütünlü?ünü sa?lamak ad?na gerekli teknik önlemleri alma ve uyarlama konusunda veri sorumlusu olarak gerekli sorumlulu?u üstlenmi?tir. Sitemizin güvenli?ini sa?lamak amac? ile güvenli ortamlarda her türlü fiziksel, elektronik ve yönetimsel önlem al?nm??t?r. Tüm bilgiler yurtiçinde ve yurtd???nda yer alan güvenli sunucularda saklanmakta ve yedeklenmektedir.

 

Sitemiz üzerinden al?nan bilgiler SSL (Secure Socket Layer) olarak adland?r?lan ve güvenli bilgi aktar?m? sa?layan teknoloji ile ta??n?r. Sitemiz üzerinde ödeme bilgilerinizi aktard???n?z sayfalarda taray?c?n?z?n adres sat?r?nda en solda (kulland???n?z taray?c?ya ba?l? olarak sa?da) bir kilit ya da anahtar resmi ve bu adres sat?r?nda bulunan adresin ilk harflerinin http’den https’e dönü?tü?ünü göreceksiniz. Bunlar? görmeniz durumunda sitemizin güvenli sunucular? üzerinde oldu?unuzdan emin olabilirsiniz.

 

 

Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu’ndan Do?an Haklar?n?z Nelerdir?

 

Collezione, kanuni olarak saklamas? gereken kullan?c? bilgilerini saklamakla yükümlüdür. Collezione taraf?ndan verilerinizin i?lendi?i ve Collezione’un verilerinizi veri sorumlusu s?fat? ile i?ledi?i ölçüde ki?isel verileriniz ile ilgili;

 

- Ki?isel verileriniz hakk?nda bilgilendirilme,

- Herhangi bir ki?isel verinizin i?lenip i?lenmedi?ini ö?renme

-Ki?isel verilerinizin hangi amaçla i?lendi?i ve bu amaç do?rultusunda kullan?l?p kullan?lmad???n? ö?renme,

-??lenen ki?isel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktar?labilece?ini ö?renme,

-Ki?isel verilerin yurt içinde veya yurt d???nda üçüncü ki?ilere aktar?lm?? olmas? durumunda bu ki?ileri ö?renme;

- Eksik veya yanl?? i?lenmi? ki?isel verilerinizi yahut da i?lenen ki?isel verilerinizde herhangi bir de?i?iklik olmas? halinde bunlar?n düzeltilmesini, güncellenmesini ve/veya silinmesini isteme; ayr?ca bu durumun ki?isel verilerinizin aktar?ld??? üçüncü ki?ilere bildirilmesini talep etme

-Ki?isel verilerin i?lenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmas? halinde ki?isel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

-??lenen verilerin münhas?ran otomatik sistemler vas?tas?yla analiz edilmesi suretiyle ortaya ç?kabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme,

-Ki?isel verilerinizin kanuna ayk?r? bir ?ekilde i?lenmesi sebebiyle zarara u?raman?z halinde bu zarar?n tazmin edilmesini isteme haklar?na sahipsiniz.

 

Üyelik ve ileti?im tercihlerinizi her zaman sisteme giri? yaparak güncelleyebilirsiniz. E-bültenlerin gönderilmesi veya mail adresinize teklif gönderilmesi gibi pazarlama bünyesinde kullan?lan ki?isel verilerinizin onay iznini istedi?iniz zaman geri alabilirsiniz. Herhangi bir zamanda e-bülten üyeli?inden ayr?lmay? seçmeniz durumunda, size düzenli aral?klarla gönderdi?imiz e-bültenlerde yer alan “Duyurulardan haberdar olmak istemiyorsan?z, lütfen t?klay?n?z” ba?lant?s?na t?klayarak, kolayl?kla e-bülten üyeli?inden ayr?labilirsiniz.

 

??bu metinde yer alan haklar?n?z? kullanmak için [email protected] adresine üye oldu?unuz e-posta adresiniz ile bildirimde bulunabilirsiniz.

 

Collezione’a ula?abilece?iniz di?er ileti?im bilgeleri a?a??da yer almaktad?r:

 

Akyi?it Ma?azac?l?k A.? | Genel Merkez

Adres : Demirkap? Mahallesi ?nönü Caddesi No: 48 34214 Mahmutbey/?stanbul

Telefon     : 0212 447 1212 (Hafta içi her gün (07:00 - 09:30)  (09:45- 12:30) (13:30 -16:00)  (16:15 - 17:30)  saatleri aras?nda 0 850 222 1 259 numaral? telefondan ve  [email protected] adresinden bizlere ula?abilirsiniz.)

E-posta     : [email protected]

 

Siteye üye olmakla ve/veya siteyi kullanmakla, i?bu Gizlilik ve Veri Güvenli?i politikas?n? okudu?umu, ki?isel verilerimin i?bu Gizlilik ve Veri Güvenli?i Politikas? içeri?inde belirtildi?i ?ekilde depolanmas?na, i?lenmesine, yurtd???na aktar?lmas?na, muhafaza edilmesine aç?kça r?za vermi? oldu?umu ve i?bu metindeki yükümlülükerime ayk?r? davranmam halinde Collezione’un her türlü zarar?n? tazmin edece?imi kabul ve beyan ederim.

 

快速赛车是真是假 E-Ticaret Sistemleriyle Haz?rlanm??t?r.