Sipari?ini verdi?im ürün ne zaman elimize ula??r?

Kredi kart? ile verece?iniz sipari?lerinizde banka onay? an?nda al?nabilmekte ve sipari?iniz hemen haz?rl?k a?amas?na al?nabilmektedir. Havale sipari?lerinizde yat?rm?? oldu?unuz ?deme, her mesai günü ba?lang?c?nda hesaplar?m?z kontrol edilerek takip edilmekte ve ?demesi gelen sipari?ler haz?rl?k a?amas?na al?nmaktad?r. E?er sipari?inizdeki ürünlerin tedarik a?amas?nda herhangi bir problem ya?an?rsa, ürünle ilgili tüm bilgiler ma?aza yetkililerimizce sistemimizde kay?tl? e-mail adresinize g?nderilmektedir. Sat?n ald???n?z ürünler en k?sa süre i?inde size ula?t?r?lmak üzere kargo firmas?na teslim edilmektedir. Kargo firmalar? paketleri teslim ald?ktan sonra bulundu?unuz b?lgeye g?re 5 ?? günü i?erisinde, adrese teslimat yap?lan b?lgelerde adresinize, adrese teslimat yap?lamayan b?lgelerde ilgili kargo ?ubesine paketleri ula?t?rmaktad?r.      

 

Sipari?im hangi kargo firmas? ile g?nderilecek?

Firmam?z?n MNG kargo kargo firmas? ile anla?mas? bulunmaktad?r.

MNG kargo firmas?n?n adrese teslimat yapt??? b?lgeleri g?rmek i?in t?klay?n?z.

Listede k?rm?z? ile i?aretlenmi? veya listede bulunmayan b?lgelere adrese teslim hizmeti yoktur. Ayr?ca askeri b?lgelerin güvenlik kurallar?ndan dolay? bu b?lgelere adres teslimi yap?lamamaktad?r. Zaman zaman b?lge kaynakl? teslimat yap?lmas?n? engelleyici veya yava?lat?c? nedenlerden dolay? teslimatlarda gecikme ya?anabilmektedir.

 

Sipari?imin kargoya verildi?ini nas?l anlayaca??m ?

Sitemizden vermi? oldu?unuz sipari?leriniz kargoya teslim edildiklerinde, sistemimizde kay?tl? e-mail adresinize sipari?iniz ile ilgili kargo g?nderi bilgileri otomatik olarak g?nderilmektedir.

Ayr?ca sitemize üye giri?i yapt???n?zda, hesab?m b?lümünden sipari?lerinizi g?rüntüleyebilir ve sipari?inizin durumunu anl?k olarak g?rüntüleyebilirsiniz.

 

Sipari?imi teslim al?rken herhangi bir ücret ?deyecek miyim?

Teslimat s?ras?nda kesinlikle ekstra bir ücret al?nmamaktad?r. Kargo g?revlisi sizden herhangi bir ücret istedi?i takdirde lütfen bizimle irtibata ge?iniz.

 

Sipari?im ar?zal? ya da yanl?? geldi ne yapmal?y?m?

Sipari?iniz kargo g?revlisi taraf?n?zdan size ula?t?r?ld???nda teslim almadan ?nce mutlaka d?? pakette hasar kontrolü yapman?z ve herhangi bir hasar durumunda `Hasar Tespit Tutana??` haz?rlatman?z gerekmektedir. Hasar tespit tutana?? ile ilgili olarak dikkat etmeniz gereken bir di?er husus kargo g?revlilerinin tutanakta belirttikleri a??klamalard?r. ?rne?in, `Kolide hasar bulunmamaktad?r. ürün hasarl?d?r.` gibi bir tutanak, ürünün ta??ma esnas?nda hasar g?rmedi?i ?eklinde yorumlanaca??ndan de?i?im esnas?nda problem yaratmaktad?r. Hasarl? ??kan ürününüz i?in mutlaka tam ve do?ru kelimelerle tutanak tutulmas? i?in g?revliyi uyar?n?z.

(?rn : ürün elime ula?t???nda kontrol edilmi? ve hasarl? oldu?u g?rülmü?tür. )

Sipari?inizi teslim ald?ktan sonra fark etti?iniz hasar durumlar?nda ise kargo ?ubenize hemen bilgi vermeniz ve hasar tespit tutana?? haz?rlanmas? do?rultusunda yard?m talep etmeniz gerekmektedir. E?er kargo ?ubesinden gerekli yard?m? alamaz iseniz bize bilgi vermenizi rica ederiz.

Kargo g?revlisine tutana?? haz?rlatarak ürünü bize ula?t?rman?z sonucunda, de?i?im i?lemleriniz h?zl? bir ?ekilde tamamlanacak ve taraf?n?za bilgi verilecektir.

    
?NEML? : Elinize hasarl? ula?an ürününüzü size teslimat? yapan kargo firmas? ile bize g?ndermelisiniz.

Faturam sipari?imle birlikte teslim edilmedi ne yapmal?y?m?

Kargo ile teslimi yap?lan sipari?lerin, tamam? faturaya g?re ve fatura ile kargo firmas?na teslim edilmektedir.
Resmi faturalar?m?z yollanan sipari?inizin ayr?lmaz bir par?as?d?r. Faturan?z, sipari?inizin yer ald??? kolinin d???nda, ?effaf plastik bir cep po?eti i?inde size ula?t?r?lmaktad?r.

Herhangi bir nedenden dolay? kargo firmas? taraf?ndan bu cep i?erisinde bulunan fatura size teslim edilmez ise lütfen kargo yetkilisine hat?rlat?n?z ve ?srarla isteyiniz.

Tüm taleplerinize ra?men teslim edilemeyen fatura i?in lütfen tutanak tutturunuz ve bize bildiriniz. En k?sa zamanda kargo firmas?n?n bulmas? sa?lanacak veya asl? gibidir ka?eli bir kopyas? taraf?m?zdan size yollanacakt?r.

Gelen ürün benim sipari? etti?im ürün de?il? (Numaras?, rengi veya ürün kodu farkl?)

Hatal? gelen ürünü size en yak?n Collezione ma?azas?ndan de?i?tirebilir veya iade/de?i?im formu ve faturas? ile birlikte MNG kargo ile bize g?nderebilirsiniz. ürün bize ula?t???nda de?i?im yap?larak en k?sa sürede taraf?n?za do?ru ürün g?nderilecektir.

Gelen ürün kusurlu, ne yapmal?y?m?

Hatal? gelen ürünü size en yak?n Collezione ma?azas?ndan de?i?tirebilir veya iade/de?i?im formu ve faturas? ile birlikte MNG kargo ile bize g?nderebilirsiniz. ürün bize ula?t???nda de?i?im yap?larak en k?sa sürede taraf?n?za yeni ürün g?nderilecektir.

Sipari?imde bulunan ürünlerin hepsi bana ula?mad??

Sipari?inizde 1′den fazla ürün bulundu?u durumlarda g?nderimlerimiz par?al? olarak yap?labilmektedir.

ürün say?s? ile size ula?an faturada belirtilen ürün say?s? ayn? olmal?d?r. Par?al? her g?nderim i?in ayr? fatura düzenlenmektedir.

Faturada belirtilen ürünler pakette bulunmad??? takdirde kargo g?revlisinden tutanak tutmas?n? isteyiniz ve bizimle irtibata ge?iniz.

Teslimat zaman?nda adreste kimse bulunamazsa ne olacak?

Kargo g?revlisi e?er adreste kimseyi bulamazsa, "Kargo ?hbar Notu" b?rak?r ve kargoyu ?ubeye geri getirir. Bu durumda kargonun al?c? taraf?ndan 3 gün i?inde ?ubeden al?nmas? gerekmektedir.

Sipari? verdikten sonra al?c? ismini veya adresini de?i?tirebilir miyim?

Sipari?iniz henüz sevk edilmedi?i takdirde al?c? ismini veya adresini de?i?tirebilirsiniz. Adresinize gelecek olan kargo g?revlisi kimlik kontrolü yaparak vermi? oldu?unuz isme teslimat yapacakt?r.

Kargo Teslimat? S?ras?nda Nelere Dikkat Edilmeli?

Sitemizden verdi?iniz sipari?inizde bulunan ürünler size ula?t???nda kargo g?revlisi yan?n?zdayken isterseniz teslim fi?ini imzalad?ktan sonra kargo paketini a??p kontrol edebilirsiniz. Paket i?eri?inde herhangi bir yanl??l?k ya da eksiklik s?z konusu ise kargo tutana?? haz?rlatarak bize geri g?nderebilir ya da bilgi verebilirsiniz.
Bu gibi durumlarda kargo g?revlisi ile herhangi bir sorun ya?arsan?z bize hemen bilgi vermenizi rica ederiz. Taraf?m?zdan gerekli müdahale en k?sa sürede yap?lacak ve sorununuz ??züme kavu?turulacakt?r.

 

Hangi ?ehirlerden sipari? verebilirim?

Türkiye′nin her yerinden sipari? verebilirsiniz. Türkiye i?inde herhangi bir konum s?n?rlamam?z yoktur. ürünlerin teslimatlar? yaln?zca ?al??makta oldu?umuz kargo firmas?n?n bulundu?u b?lgelerde yap?labilmektedir. Anla?mal? oldu?umuz kargo firmas?n?n ?ubesinin olmad??? b?lgelerde teslimat yap?lamad???ndan dolay?, mü?terilerimizin paketin ula?t?r?labildi?i kargo ?ubesine giderek paketi elden teslim almalar? gerekebilmektedir.

Yurt d???ndan sipari? verebilir miyim?

?uan i?in Türkiye d???na g?nderim yap?lamamaktad?r.