Tarih?e
Türkiye’de moda sektörünün önde gelen isimlerinden Collezione;  marka olma  yolculu?una  1987 y?l?nda  Bak?rköy’de açt??? ilk ma?azas? ile ç?kt?. 

Türkiye’nin moda-haz?r giyim perakendecili?i alan?nda faaliyet gösteren en büyük markalar?ndan birisi haline geldi. 

‘2015 Y?l?nda Türkiye Moda Giyim Pazar?nda Lider , ?lk Akla Gelen ve Global Bir Marka Olma’ vizyonunu benimseyen Collezione  mü?terilerine daha kaliteli bir hizmet sunabilmek için,  teknolojik alt yap?s?na yat?r?m yaparak ve bili?im sistemlerini sürekli güncelleyerek Türkiye’nin ve Dünyan?n birçok noktas?nda açt??? ma?azalarla büyümeye devam etmektedir.

Collezione ma?azalar?, ‘fast fresh fashion’ anlay??? ile kaliteli ve   moda ürünleri  genç ve kendini genç hissedenlerle bulu?turmaktad?r. Collezione, yaratt??? stil ve ya?am tarz? ile farkl?la?arak, Dünyan?n ve Türkiye’nin en çok tercih edilen moda markas? olma  yolunda yapt???  çal??malarla Türkiye’nin önde gelen markalar?ndan biri konumundad?r.
快速赛车是真是假 E-Ticaret Sistemleriyle Haz?rlanm??t?r.