Sosyal Sorumluluk
Sosyal Sorumluluk

Markam?z , sosyal yard?mla?ma , sa?l?k , e?itim , kültür ve sanat alanlar?nda sürekli olarak projeler düzenlemekte ve ortak projelere kat?lmaktad?r.

Sosyal Yard?mla?ma:

Collezione,  her ay düzenli olarak  gelir düzeyi dü?ük olan  do?u illerine yard?m ürünü göndermektedir ve bu yakla??m?yla da sektöre  örnek olabilecek kurumsal sosyal sorumluluk projesine imza atm??t?r.

Sa?l?k:

Meme kanseriyle sava?? destekleyen projelerde yer alan Collezione, dünya kad?n?n?n meme kanseri konusunda bilinçlendirilmesi ve hastal?kla mücadele konusunda sivil toplum örgütleriyle el ele çal??m??t?r.

“Sigaraya Hay?r Kampanyas?” ile sa?l?k alan?nda bir di?er sosyal sorumluluk projesini  yerine getirmi?tir. Bu kampanya ile ‘’sigaras?z gençlik’’ kavram?n? halka yayarak ya?ad??? toplumun ya?am kalitesini iyile?tirmek ve sa?l?kl? bir toplum yaratmak için projeyi ba?latm?? ve kampanyan?n etkinli?ini art?rmak için de  Collezione tasar?m ekibi özel bir koleksiyon haz?rlam??t?r. ?stanbul genelinde yap?lan proje için Ba?c?lar pilot bölge olarak seçilerek,  kampanyan?n deneysel çal??mas? olan ‘’Sigaras?z Collezione’’ projesi ’’Allen Carr’s Easyway to Stop Smoking’’adl? kurulu? taraf?ndan Collezione çal??anlar?na sigara kullan?m?, bunun sa?l?k üzerine etkisi ve b?rakma yöntemleri konulu e?itim seminerleri verilmi?tir.

E?itim / Kültür / Sanat Akyi?it Kültür ve Sanat E?itim Vakf?  (AKSEV):  Collezine markas?n?n kurucusu Ekrem Akyi?it’în kurdu?u AKSEV,  Türkiye’deki e?itim kültür ve sanat faaliyetlerini desteklemektedir. AKSEV, Türk Toplumu’nun kalk?nmas?na  destek olmak amac?yla genel, özel ve katma bütçeli  e?itim, kültür - sanat kurum ve kurulu?lar?na her türlü yard?mda bulunmakt?r. Halk?n e?itim, kültür, sanat bilincini ve bu alanlara olan ilgisini art?r?lmak amac?yla AKSEV  çe?itli etkinlikler  düzenlemektir. 

Akyi?it Ma?azac?l?k A.?. Yönetim Kurulu Ba?kan? Ekrem Akyi?it’in e?itime verdi?i de?erin en önemli göstergesi 2006 y?l?nda faaliyete geçen Akyi?it ?lkö?retim Okulu’dur. Aç?l???n? dönemin Kültür ve Turizm Bakan? Atilla Koç’un yapt??? okulda her y?l ortalama 850 ö?renci ö?renim görüyor. Akyi?it ?lkö?retim Okulu, 16 dersli?in yan? s?ra bilgisayar odas?, laboratuar, kütüphane, resim atölyesi, müzik odas? , toplant? salonu ve anas?n?f?n? içeren 5 kattan olu?maktad?r. 

Di?er taraftan , Akyi?it Kültür Sanat ve E?itim Vakf?,  yüksek ö?renim gören ba?ar?l? ö?rencilere burs imkan? sa?layarak e?itime deste?ini sürdürmeye devam etmektedir.

快速赛车是真是假 E-Ticaret Sistemleriyle Haz?rlanm??t?r.