En ?nemli Kayna??m?z, insan?m?zd?r... ürün ve hizmetlerimizin kalitesi ?al??anlar?m?z?n kalitesi ile ba?lar. En iyi personeli ve iyi yeti?mi? insan gücünü firmam?za ?ekmek ve istihdam etmek; insan?m?z?n yeteneklerinden, ve yarat?c?l???ndan yararlanmak; verimliliklerini art?rmak; geli?melerine imkan tan?mak ve i?birli?inin, dayan??man?n ye?erdi?i huzurlu bir ?al??ma ortam? yaratmak Collezione Ailesi’nin ku?aklar boyu devaml?l???n? sa?lamak i?in se?ti?imiz yoldur. Collezione’de ‘insan’ ger?ek kaynak g?rülürken, tak?m ?al??mas? da en ?nemli ba?ar? kayna?? olarak kabul edilmektedir. ?al??anlar aras?nda kar??l?kl? güven ve i?birli?inin sa?lanarak bunun yans?malar?n?n g?rülmesi, verimli ve yüksek kaliteli i?gücünden olu?an bir ortam?n yarat?lmas?; tak?m ?al??mas?na yatk?n, esnek, bilgi payla??m? yüksek ?al??anlar?n kat?l?m?yla desteklenen y?netim anlay???n?n uygulanmas?n?n sa?lanmas? ama?lar?m?z aras?nda yer almaktad?r. Bu ama?la , ?al??anlara sürekli ?nsan Kaynaklar? & ?? Hukuku Y?netimi, Performans Y?netimi, Kurum Kültürü ,Vizyon, Misyon ve De?erlerle ?irket Y?netimi, Stratejik Planlama , Büt?e ve Performans Y?netimi, Maliyet Analizi, Haz?r Giyimde üretim Planlamas?, Toplam Kal?te - Süre? Y?netimi ve Kalite Politikas?, strateji nedir? gibi konular?nda e?itimler verilmektedir. Amac?m?z, “kendini sürekli geli?tirebilen , mutlu ?al??anlara sahip, ba?ar?l? bir ?irket olmak”t?r.