Corner / Bayii Y?netimi

Collezione;  marka ile stratejik i? ortakl??? yapma bilincine sahip firmalar ile nüfus ve al??veri? potansiyeli olarak uygun olan lokasyonlarda stratejik ortakl?klar olu?turmaktad?r. Stratejik ortakl?klar önceden belirlenmi?, i? hedefleri ve stratejileri do?rultusunda Corner/bayii Ma?azac?l?k olarak gerçekle?tirilmektedir. Collezione, Türkiye pazar?nda 211, yurtd???nda ise 54 bayii sat?? noktas? ile faaliyet göstermektedir. Corner/Bayii Ma?azac?l?k kapsam?nda taraf?m?za gelen ba?vurular, öncelikli olarak potansiyel ve hedef pazarlar göz önüne al?narak de?erlendirilmektedir.

Collezione Corner/Bayii Ba?vuru Kriterleri: 

1.Yap?lacak stratejik i? ortakl???n? destekleyecek boyutta finansal yap?s? ve geli?ime uygun organizasyon yap?s?n?n olmas?
2.Ma?azan?n yerle?ik bölge içerisinde olmas? ve bölgenin en az 10.000 ki?ilik bir nüfusa sahip olmas?
3.Bölgede aç?lacak olan ma?azan?n yaya trafi?i dikkate al?narak belirlenmesi
4.  ma?aza büyüklü?ünün corner çal??ma sisteminde 125 metrekareden az olmamas? ve bunun en az %75inin collezione  ürünlerinden olu?mas?,bayilik sisteminde ise %100 collezione ürünlerinden olu?acak minimum 150 metrekare ma?aza olmas? 
5.Etkin görsel ma?azac?l?k yönetimi için; metrekare ba??na yaz sezonunda 40 adet, k?? sezonunda 30 adet ürün sergilenmesi, 
6.Ma?aza dekorasyonunun corner çal??ma sisteminde collezione standard?na yak?n olmas? bayilik sisteminde ise collezione standard?nda olmas?

Corner/bayii ba?vuru formunu doldurman?z, sizinle görü?melerimizde kolayl?k sa?layacakt?r. 
Konu hakk?nda daha detayl? bilgi almak için [email protected] bize ula?abilirsiniz.
Collezione, marka ile ilgili hiçbir isim hakk? talep etmeden tüm know-how deste?i ile markas?n?n yayg?nla?mas? için çal??malar?n? tüm h?z?yla sürdürmeye devam etmektedir.

快速赛车是真是假 E-Ticaret Sistemleriyle Haz?rlanm??t?r.